Allmänna villkor

För en del abonnemang kan särskilt avtalade villkor gälla, som helt eller delvis ersätter de allmänna villkoren. Sådana särskilda villkor kan exempelvis framgå i Orderbekräftelsen. För försäljning av andra produkter, såsom konsult- och utbildningstjänster gäller andra allmänna villkor.

Allmänna villkor för abonnemang av informationstjänst avseende upphandlingar

Giltigt fr.o.m. 2020-12-01

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna Villkor avseende Abonnemang av Informationstjänst från Uppsats (”Allmänna Villkor”) tillämpas av Custix Ltd. (”Uppsats”) vid kunds abonnemang av informationstjänst från Uppsats (registrerat särskilt företagsnamn av Custix Ltd. 11755061 ). Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
1.2 Samtliga Användare ska vid första inloggning i Informationstjänsten (definierat nedan) godkänna dessa allmänna villkor.
1.3 Med Avtal(-et) förstås i dessa Allmänna Villkor varje individuellt avtal mellan Kunden och Uppsats om tillhandahållande av informationstjänst. Dessa Allmänna Villkor samt Orderbekräftelse utgör en integrerad del av varje sådant avtal.
1.4 Med Informationstjänsten förstås i dessa Allmänna Villkor den Informationstjänst där kunden uppdragit Uppsats att tillhandahålla information om offentliga upphandlingar i enlighet med den/de användarprofil som skapats av/för Kunden, innehållande material såsom upphandlingsannonser och i förekommande fall tillhörande upphandlingsdokument, kompletteringar, tilldelningar, domar, lagtext och andra texter och liknande som Uppsats tillhandahåller Kunden, och som typiskt framgår närmare och specificeras i Orderbekräftelsen.
1.5 Med ”Användaren” förstås i dessa Allmänna Villkor en eller flera enskild(a) fysisk(a) personer som ska få använda informationstjänsten enligt Orderbekräftelsen som överenskommits med Kunden.
1.6 Med ”Kunden” förstås Uppsatss avtalspart i Orderbekräftelsen.

 

2. Kundens nyttjanderätt

2.1 Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv rätt att utnyttja Informationstjänsten under i Orderbekräftelsen angiven avtalstid. För Uppsats gäller endast nyttjanderätten för det antal användare som angivits i Orderbekräftelsen. Kunden svarar för Användarens användning av Informationstjänsten.
2.2 Vidare ger Uppsats Användaren rätt att använda Informationstjänsten i Kundens näringsverksamhet för eget bruk genom att söka i Informationstjänsten med användande av tillhandahållna sökmetoder och läsa innehåll, skriva ut samt lagra elektroniskt, under förutsättning att Användaren respekterar följande begränsningar. a) Innehåll i Informationstjänsten får inte vidareförsäljas, upplåtas, uthyras eller mångfaldigas eller göras tillgängligt från Informationstjänsten för syftet att förmedla innehållet till allmänheten eller till tredje man (oaktat om förmedlingen till tredje man innebär ett tillgängliggörande för allmänheten). Användaren äger dock rätt att i skälig omfattning vidarebefordra en begränsad mängd innehåll till annan, inklusive tredje man, i den mån det är förenligt med vad som anges i punkterna b) till c) nedan. b) Användare, får inte använda Informationstjänsten på sätt som strider mot ett normalt bruk av densamma eller på ett sätt som oberättigat utan objektivt godtagbara skäl kränker Uppsatss intressen i och till Informationstjänsten. c) Informationstjänsten får inte användas i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning eller annan tillämplig lagstiftning. Vad som sagts ovan i punkten 2.2 innebär bland annat (men inte uteslutande) att Informationstjänsten inte får användas för ändamålet att bygga upp parallella databaser varigenom Kunden eller Användaren helt eller delvis återanvänder innehållet i Informationstjänsten. Vid tveksamhet huruvida användning av Informationstjänsten för visst ändamål är förenligt med punkten
2.2 ska Kunden efterhöra Uppsatss uppfattning därom.
2.3 Användaren får inte låna ut eller överlåta sina användaruppgifter till annan person. Endast vid de tillfällen Användaren inte längre är anställd äger Kunden rätt att byta Användare.

 

3. Tillhandahållande av informationstjänsten

3.1 Informationstjänsten tillhandahålls Kunden online via internet. Tillgång erhålls först efter inloggning av Användare. Kunden ombesörjer tillgång till internet och övrig tekniskutrustning som krävs för tillgång av informationstjänsten.
3.2 Användaridentitet och lösenord som behövs för inloggning är personlig. Kunden ska vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, däribland IT-säkerhetsåtgärder, för att tillse att användaridentiteter och lösenord förvaras med största säkerhet och att tredje part är hindrad från att olovligen åtkomma dessa. Kunden ska informera Användare om att användaridentitet och lösenord inte får spridas och ska hållas hemliga.
3.3 Under avtalstiden har Uppsats rätt att helt eller delvis stänga ned en Informationstjänsten för att utföra uppdatering, underhåll och liknande åtgärder. Uppsats strävar efter att i anslutning till Informationstjänsten i förväg meddela om planerad begränsning av tillgänglighet. Se Uppsatss hemsida för planerade snedstängningar.
3.4 Teknisk support och användarsupport (”Support”) avseende Informationstjänsten, tillhandahålls kostnadsfritt av Uppsats, eller av tredje man för Uppsatss räkning, normalt på vardagar och under kontorstid. Se www.Uppsats.se för supportens kontaktuppgifter och öppettider m.m.

 

4. Uppsatss behandling av personuppgifter

4.1 Under avtalstiden kommer Uppsats att behandla personuppgifter avseende Användare hos Kunden. Dessa personuppgifter kan exempelvis innefatta kontaktuppgifter, behörighet och andra uppgifter som Uppsats får del av inom ramen för Avtalet. Ändamålet med denna behandling är att möjliggöra genomförande av parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet. Kunden åtar sig att informera samtliga Användare om Uppsatss behandling enligt punkten ovan. Ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter framgår av Uppsatss Dataskyddspolicy.
4.2 För den händelse registrerad, eller annan tredje man riktar krav mot Uppsats på grund av Uppsatss behandling av personuppgifter ska Kunden hålla Uppsats fullt ut skadeslös för sådana krav som följer av att Kunden inte efterföljt detta avtal.

 

5. Informationsriktighet

5.1 Uppgifterna i Informationstjänsten har sammanställts av Uppsats och har sitt ursprung i offentliga uppgifter, dvs. offentliga handlingar och allmänna handlingar. Uppsats återger uppgifterna utan möjlighet att kontrollera riktigheten i uppgifterna.

 

6. Immateriella rättigheter

6.1 Upphovsrätt och samtliga övriga immateriella rättigheter inkluderat databasrättigheter i och till Informationstjänsten tillkommer Uppsats eller dess licensgivare. Kunden erhåller endast en licens att använda Informationstjänster i enlighet med Avtalet. Informationstjänsterna åtnjuter därutöver en rätt av sitt eget slag, när de (i) innehåller ett stort antal uppgifter eller (ii) är resultatet av en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering i anskaffning, granskning eller presentation av i databasen ingående uppgifter, s.k. databasskydd. Denna rätt är en ensamrätt för den som skapat databasen att framställa exemplar av databasen och göra den tillgänglig för allmänheten. Med stöd av denna rätt kan Uppsats förbjuda utdrag eller återanvändning av innehållet i databasen och intrång i denna ensamrätt kan föranleda såväl straffansvar som skadeståndsskyldighet.

 

7. Avgift och betalning

7.1 Kunden är skyldig att erlägga i Orderbekräftelsen angivna avgifter för all användning av Informationstjänsten.
7.2 Tillgången till Informationstjänsten debiteras, om inte annat avtalats, enligt vid var tidpunkt gällande prislista. På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt och andra allmänna avgifter.
7.3 Avgiften faktureras helårsvis i förskott, såvida inte annat skriftligen avtalats. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.
7.4 Uppsats förbehåller sig rätten att ändra i Avtalets angivna abonnemangsavgifter för Tjänsterna. Sådan ändring av abonnemangsavgiften sker normalt i samband med att abonnemanget förlängs (t.ex. vid utgången av en tolvmånadersperiod). Uppsats får också ändra abonnemangsavgiften för Tjänsterna under pågående avtalsperiod, genom skriftlig eller muntligt meddelande till Kunden, minst tre (3) månader innan prisförändringen träder i kraft. Om Kunden inte accepterar ändringen, får Kunden i sådant fall säga upp Abonnemangsavtalet i berörda delar till upphörande senast den dag prisförändringen träder i kraft

 

8. Rätt att ändra

8.1 Uppsats äger rätt att göra ändringar visavi informationstjänsten. Kunden är införstådd med och accepterar att följande förändringar kan komma att ske: a) den teknik som behövs för användning av tjänst under avtalstiden. b) förändringar i informationstjänstens innehåll. c) förändringar i Avtalsvillkoren.
8.2 Kunden kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder som tidigast ikraft trettio (30) dagar efter underrättelsen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande säga upp Avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

 

9. Avtalstid och hävning

9.1 Avtalet gäller, om inte annat avtalats, från i Orderbekräftelsen angivet datum i tolv (12) månader. Avtalet förlängs automatiskt, om inte annat avtalats, med en månad i sänder om det inte sägs upp skriftligen minst en (1) månad före avtalstidens utgång. Vid förlängning av Avtalet tillämpas Uppsatss vid var tid gällande allmänna villkor och avgifter.
9.2 Om endera parten vidtar åtgärder i strid mot lag eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars skäligen kan antas vara på obestånd, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
9.3 Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen bryter mot Avtalet och inte rättar sig inom trettio (30) dagar efter mottagandet av skriftlig rättelseanmaning. Om Kunden eller Kundens Användare bryter mot reglerna om användning av Informationstjänsten, ska detta alltid anses som ett sådant väsentligt avtalsbrott som nämns i denna punkt.
9.4 Uppsats förbehåller sig rätten att neka abonnemang till och därtill säga upp Avtal till omedelbart upphörande med, fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt bedriver med Uppsats konkurrerande verksamhet.

 

10. Ansvarsbegränsning och befrielsegrund

10.1 Uppsatss ansvar för skador eller förluster är begränsat till direkta skador som vållats Kunden till följd av Uppsatss vårdslöshet vid tillhandahållande av Informationstjänsten. Indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos Kunden eller tredje man ersätts inte. Uppsatss ersättningsansvar är maximerat till ett belopp uppgående till av Kunden erlagd abonnemangsavgift under maximalt tolv (12) månader.
10.2 Under inga omständigheter ska Uppsats vara ansvarig för förlust av data eller för kostnader hänförliga till skador på Kundens informationsteknik till följd av användning av Informationstjänsten eller i anledning av innehållet i Informationstjänsten.
10.3 Om Uppsats förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtal av omständighet som Part inte kunnat råda över såsom att blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, inbrott, dataintrång, förstörd data, avbrott i energiförsörjning samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.
10.4 Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av i punkt 10.3 angiven omständighet, får Part skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

 

11. Sekretess

11.1 Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga samtycke publicera eller på annat sätt delge tredje man information om Informationstjänsten eller om den andra partens affärsförhållanden som är eller kan antas vara konfidentiella, dock med undantag för; a) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom någon av parternas brott mot Avtalet, b) information, som part behörigen har förvärvat av tredje man utan åläggande om sekretesskyldighet, c) information, som part, utan att vara föremål för sekretessåtagande, hade kännedom om när parten mottog denna från den andra Parten. Som konfidentiellt ska alltid betraktas individuellt avtalade priser eller särskilda villkor liksom användaridentiteter och lösenord. Sekretesskyldigheten i denna punkt 11.1 gäller för Parterna även efter det att detta Avtal har upphört att gälla, dock som längst under tre (3) år från Avtalets upphörande.

 

12. Överlåtelse och övrigt

12.1 Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Uppsats överlåta Avtalet och/eller rättigheter och skyldigheter härunder. Uppsats får överlåta kunds Avtal efter underrättelse till Kunden.
12.2 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, ska minsta möjliga jämkning ske.

 

13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.